SØNDERJYLLAND/SYDSLESVIG

Generalforsamling

i Husflid i Sønderjylland
Borgerhuset i Rødekro
den 4. april 2019 kl. 19:00.

Dagsorden for generalforsamlingen:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Valg af stemmetæller.
4. Godkendelse af dagsorden.
5. Formandens beretning.
6. Kassererens beretning samt budget for 2018.
7. Indkomme forslag, skal være formanden i hænde senest 8 dage før.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
På valg er:
Inge, Bente, Ilse og Hanne.
Hanne ønsker ikke genvalg.
9. Valg af suppleanter.
Ingrid Hansen (modtager genvalg)
10. Valg af revisorer og suppleant
På valg: Jan Lyngbjørn
Ingrid Hansen (modtager genvalg)
11. Eventuelt.
Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før.
P.B.V.
Inge Schmidt

Drejetræf 2019
I weekenden den 27. og 28. April finder Drejetræf 2019 sted i Rødekrohallen,
Østergade 40, Rødekro.
Det er lykkedes os i år at overtale Finn Lading fra Bjødstrup på Djursland
til at demonstrere på scenen.
Finn er kendt i drejekredse, som en fantatisk drejer og underviser. Vi glæder
os til at møde ham.
Ser hele programmet samt praktiske oplysninger her i nyhedsbrevet.
p.u.v.
Gerd Bargum Petersen

Aktiviteter Sundeved Husflid
Knipling - 23.2.19 + 9.3.19 + 23.3.19
på Nydamskolens lokale 23 kontakt: Lydia 40154867
Trædrejning - 23.+24.2.19 + 23.+24.3.19
i sløjdlokalet på Nydamskolen kontakt: Gerd 20232340
Aktiviteterne foregår på Nydamskolen, Skolevej,
Vester Sottrup, 6400 Sønderborg.
Pbv
Gerd Bargum Petersen


Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling
torsdag den 7. marts 2019 kl. 19.00
på Bredebro skole, Trælborgvej 1, 6261 Bredebro.
Dagsorden:
1. Velkomst
2. Valg af dirigent
3. Valg af referent
4. Valg af stemmetællere
5. Årsberetning:
a. Formandens beretning
b. Kursuslederens beretning
6. Årsregnskaber:
a. Foreningens regnskab
b. Kursuslederens regnskab
7. Fastsættelse af medlemskontingent
8. Indkomne forslag. (skal være formanden i hænde senest 1 uge før!)
9. Valg til bestyrelse: På valg er Gunnar Landergren, Børge Lauridsen,
Ilse Christensen
10. Valg af suppleanter: På valg efter tur er Ingrid Hansen og
Anne Jensen
11. Valg af revisor: På valg efter tur Anne Jensen
12. Valg af revisorsuppleant.
13. Eventuelt
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være
formanden i hænde senest en uge før generalforsamlingen!
Foreningen er vært ved efterfølgende kaffebord!
Bestyrelsen den 9. marts 2018

Sundeved Husflid
Foreningens årlige generalforsamling finder sted
torsdag den 7. marts 2019
kl. 19.30 i Aktivitetshuset Alleén, Kirkealle´9, Sønderborg.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent
2. Aflæggelse af årsberetning ved formanden
3. Aflæggelse af regnskab ved kassereren
4. Indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg til bestyrelsen (på valg er. Gerd B. Petersen,
Edith Hansen og Leif Hansen
7. Valg af suppleanter (på valg er: Birgit Hansen
8. Valg af revisor (på valg er: Flemming Hansen
9. Valg af revisorsuppleant
10. Eventuelt
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal
være formanden i hænde senest 8 dage før.
Formand: Gerd Bargum Petersen tlf. 2023 2340 mail: gbp.broue@yahoo.dk
P.b.v.
Lisbeth Godbersen

DANSK HUSFLIDSKREDS SYDSLESVIG
Hermed indkaldes til
Generalforsamling
Tirsdag den 5. marts 2019, kl. 20.00
i vort lokale, Oksevejens Skole
Adresse: Alter-Husumer-Weg 207, 24941 Flensburg-Weiche
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Aflæggelse af årsberetning ved formanden.
3. Aflæggelse af det reviderede regnskab ved kassereren.
4. Godkendelse af årsberetning og regnskab.
5. Drøftelse af aktiviteter i det kommende år.
6. Indkomne forslag fra medlemmerne.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
På valg i år er:
Formand, Walter Schneider
Kasserer, Eske B. Kjems
Bisidder, Helmut Wullf
8. Valg af revisorsuppleant: På valg er Bente Schneider
9. Eventuelt.
Eventuelle forslag, som ønskes behandlet, må være formanden
i hænde senest en uge
før generalforsamlingen. (Walter Schneider, Twedter Feld 76,
24944 Flensburg)
Husflidskredsen er vært ved en kop kaffe / te og en ostemad.
Mød talrigt frem og vis dermed, at I støtter vort arbejde.
Flensborg, den 1. februar 2019
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
NB: Alm. klubaften fra 19.00 – 20.00

Midtals Husflid
Generalforsamling 2019
Der afholdes Generalforsamling iflg. vedtægterne
mandag d. 18. febr. kl. 20.30
i Håndarbejdslokalet på Fryndesholmskolen i Fynshav.
Det er et lidt sjovt/skævt tidspunkt, men det skyldes,
at vi bruger kaffepausen for både Knipleholdet og
Snitteholdet - og derved undgår at ulejlige mange af
vores medlemmer med en ekstra køretur til Fynshav,
foruden at bestyrelsens medlemmer også er instruktører
på de forskellige hold.
Bestyrelsen giver brød til den medbragte kaffe
– og ALLE er velkommen.
Inga L. Selmer Hammer
Koordinator f. bestyrelsen

Jan og Husflidsbladet
Jan Lyngbjørn har i det sidste nummer af Husflids-
bladet givet udtryk for, at han gerne vil afløses som
lay-out mand ved bladet. Dåbsattesten er ved at være
slidt, og efter godt en halv snes år i ’tjenesten’,
er der vel ikke noget at sige til det.
Dog - siger Jan, vil han gerne fortsætte, indtil en
afløser er fundet.
Det er jo prisværdigt – men det kan få folk til at
tro, at han ikke mener det så alvorligt.
Det gør han imidlertid, for der er sket meget i hans
private liv, siden det sidste blad blev sendt ud.
Jan fortæller smilende og beskedent, at det jo ikke
er så galt at lave lay-outet til Husflidsbladet, og
det er også sjovt. Han kan godt li’ det, men nu er
der kommet så meget andet, som han skal bruge sin
tid til, og derfor må det få en ende.
Det var nok lidt ved et tilfælde, at han kom i gang
med arbejdet. Da amterne blev nedlagt, skete der en
ændring med husflidsarbejdet i Sønderjylland.
Økonomien blev en anden, og de sønderjyske husflids-
kredse besluttede at gå sammen – og så manglede de
en mand, der kunne lave bladarbejdet.
”Det kan Jan ordne”, sagde Gerda, der dengang sad i
bestyrelsen – og sådan blev det. Jan var lærer og
havde en baggrund som fotograf, så han var den helt
rigtige mand til opgaven.
Selv om Jan muligvis fortsætter lidt endnu, vil vi
fra Midtals Husflid gerne benytte lejligheden til
at sige ham RIGTIG MANGE TAK for hans mangeårige
virke ved medlemsbladet for Sønderjysk Husflid,
Sønderjylland / Sydslesvig. Han har været en stor
gevinst for bladet.
For Midtals Husflid, Inga L. Selmer Hammer
Koordinator for bestyrelsen

Print "Sønderjysk Husflid" ved at klikke på billedet af det herunder: Klik her for at hente nyhedsbrevet Indlæg til bladet eller til hjemmesiden her, kan sendes til: Jan Lyngbjørn, Gyden 3, Fynshav, 6440 Augustenborg, tlf. 2739 0292 E-mail: jan.lyngbjorn@gmail.com Her kan du finde nogle af de gamle numre af nyhedsbrevet. Klik på et, og det indlæses: