Vedtægter for "Husflid i Sønderjylland" Vedtægter for ”Husflid i Sønderjylland” Fremlagt på generalforsamling 23. april 2015 § 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Husflid i Sønderjylland (HiS) med hjemsted i Rødekro. § 2 Landsorganisation Foreningen er medlem af FORA § 3 Formål Foreningens formål er at fremme og udvikle husfliden og dens identitet, samt bevare og videregive husflidens kulturelle værdier. Vi skal: Fortsat udgive et blad baseret på en Web udgave. Ikke gennemføre faste husflidsaktiviteter, - det skal fortsat ske i de lokale foreninger. Støtte opstart eller genstart af foreninger. Samle foreningerne om større arrangementer (Trædrejetræf og Hobbymesse). § 4 Virksomhed og ledelse Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer samt to suppleanter, som vælges ved en årlig generalforsamling. Generalforsamlingen (og evt. ekstraordinær general- forsamling) følger FORA´s forslag til vedtægter for medlemsforeninger. Hvert personligt medlem af Husflid i Sønderjylland har en personlig stemme. Hver Husflidsforening i Sønderjylland og Sydslesvig, som er medlem, har to stemmer. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. Bestyrelsen konstituerer sig og vælger formand og kasserer. Valget er for to år. Tre medlemmer vælges det ene år. Fire medlemmer næste år. Der må maksimum sidde to medlemmer i bestyrelsen fra samme lokalforening. Foreningens bestyrelse mødes regelmæssigt, og igangsætter og leder formidlings- aktiviteterne. Nedsætter arbejdsgrupper Bevilliger midler indenfor de givne rammer Følger op på projekter Gennemgår informationer fra FORA og det sydjyske område med henblik på at formidle oplysninger og ideer til lokalforeninger. Foreningen inddrager de husflidsinteresserede, som melder sig med relevante forslag og interesser, i arbejdet. § 5 Aktiviteter Afholde trædrejetræf 1 gang årligt med eget regnskab. § 6 Medlemmer Sønderjyske Husflidsforeninger, foreninger i Sydslesvig og enkeltpersoner kan melde sig ind i Husflid i Sønderjylland. § 7 Økonomi Husflid i Sønderjyllands økonomi er baseret på kontingentet fra medlemmerne og eventuelt overskud fra arrangementer. Kontingentets størrelse besluttes af bestyrelsen § 8 Vedtægtsændring, HiS´s opløsning m.v. Vedtægterne kan ændres ved en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling. Den afgående bestyrelse bestemmer fordeling af de event. overskydende midler. § 9 Nedlæggelse af foreningen Beslutning om nedlæggelse af foreningen kan kun ske på en normalt indvarslet generalforsamling, hvor nedlæggelsen er et selvstændigt punkt på dagsordenen, og hvor mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for nedlæggelsen. Beslutningen skal bekræftes af 2/3 af de fremmødte på en yderligere normalt indvarslet generalforsamling, der tidligst afholdes 14 dage efter den første. Således vedtaget på generalforsamlingen, den 23.4.2015 Bestyrelsens underskrifter 21.5.2015